Rada Nadzorcza EkoProHut Sp贸艂ka z ograniczon膮 odpowiedzialno艣ci膮 z siedzib膮 w Gliwicach wszczyna post臋powanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarz膮du Sp贸艂ki EkoProHut Sp. z o.o. w Gliwicach.
Post臋powanie kwalifikacyjne odbywa si臋 w oparciu o Uchwa艂臋 nr 115/IX/2024 Rady Nadzorczej EkoProHut Sp. z o.o. (dalej r贸wnie偶 jako 鈥濻p贸艂ka鈥 o ile kontekst nie wymaga inaczej) z dnia 10.06.2024r. w sprawie: przeprowadzenia post臋powania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarz膮du EkoProHut Sp. z o.o., XI kadencji.

Kandydatk膮/kandydatem:

 1. Mo偶e by膰 osoba, kt贸ra spe艂nia 艂膮cznie nast臋puj膮ce warunki:
  1. posiada wykszta艂cenie wy偶sze lub wykszta艂cenie wy偶sze uzyskane za granic膮 uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepis贸w odr臋bnych,
  2. posiada co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o prac臋, powo艂ania, wyboru, mianowania, sp贸艂dzielczej umowy o prac臋, lub 艣wiadczenia us艂ug na podstawie innej umowy lub wykonywania dzia艂alno艣ci gospodarczej na w艂asny rachunek,
  3. posiada co najmniej 3-letnie do艣wiadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikaj膮ce z prowadzenia dzia艂alno艣ci gospodarczej na w艂asny rachunek,
  4. spe艂nia inne ni偶 wymienione w lit. a) - c) wymogi okre艣lone w przepisach odr臋bnych, w tym wynikaj膮ce z ustawy z dnia 16 grudnia 2016r. o zasadach zarz膮dzania mieniem pa艅stwowym, a w szczeg贸lno艣ci nie narusza ogranicze艅 lub zakaz贸w zajmowania stanowiska cz艂onka organu zarz膮dzaj膮cego w sp贸艂kach handlowych.
 2. Nie mo偶e by膰 osoba, kt贸ra spe艂nia przynajmniej jeden z poni偶szych warunk贸w:
  1. pe艂ni funkcj臋 spo艂ecznego wsp贸艂pracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze pos艂a do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o prac臋 lub 艣wiadczy prac臋 na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
  2. wchodzi w sk艂ad organu partii politycznej reprezentuj膮cego parti臋 polityczn膮 na zewn膮trz oraz uprawnionego do zaci膮gania zobowi膮za艅,
  3. jest zatrudniona przez parti臋 polityczn膮 na podstawie umowy o prac臋 lub 艣wiadczy prac臋 na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
  4. pe艂ni funkcj臋 z wyboru w zak艂adowej organizacji zwi膮zkowej lub zak艂adowej organizacji zwi膮zkowej sp贸艂ki z Grupy Kapita艂owej W臉GLOKOKS,
  5. jej aktywno艣膰 spo艂eczna lub zarobkowa rodzi konflikt interes贸w wobec dzia艂alno艣ci Sp贸艂ki.

Zg艂oszenie kandydatki/kandydata musi zawiera膰:

 1. 呕yciorys ze wskazaniem aktualnego adresu zamieszkania, adresu poczty elektronicznej oraz numeru telefonu kom贸rkowego.
 2. List motywacyjny.
 3. Odpisy dyplomu uko艅czenia szko艂y wy偶szej, lub innego dokumentu potwierdzaj膮cego posiadanie wykszta艂cenia wy偶szego magisterskiego lub r贸wnowa偶nego.
 4. 艢wiadectwa pracy lub inne dokumenty potwierdzaj膮ce posiadanie przez kandydatk臋/kandydata co najmniej 5-letniego okresu zatrudnienia na podstawie umowy o prac臋, powo艂ania, wyboru, mianowania, sp贸艂dzielczej umowy o prac臋, lub 艣wiadczenia us艂ug na podstawie innej umowy lub wykonywania dzia艂alno艣ci gospodarczej na w艂asny rachunek oraz posiadania co najmniej 3-letniego do艣wiadczenia na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikaj膮cego z prowadzenia dzia艂alno艣ci gospodarczej na w艂asny rachunek.
 5. Dokumenty potwierdzaj膮ce dodatkowe umiej臋tno艣ci i wiedz臋 (np. rekomendacje, referencje, za艣wiadczenia o odbytych kursach, dyplomy uko艅czenia studi贸w/szkole艅, certyfikaty).
 6. O艣wiadczenia (podpisane przez kandydatk臋/kandydata) zawieraj膮ce w swej tre艣ci sformu艂owanie: 鈥炁泈iadoma/艣wiadomy odpowiedzialno艣ci karnej i cywilnej o艣wiadczam, 偶e鈥︹:
  1. korzystam z pe艂ni praw publicznych,
  2. posiadam pe艂n膮 zdolno艣膰 do czynno艣ci prawnych,
  3. nie podlegam okre艣lonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska cz艂onka zarz膮du w sp贸艂kach handlowych, w szczeg贸lno艣ci nie zosta艂em skazany/a prawomocnym wyrokiem za przest臋pstwa okre艣lone w art. 587-5872, art. 590 i art. 591 ustawy Kodeks sp贸艂ek handlowych oraz art. 228-231 i rozdzia艂ach XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego,
  4. nie pe艂ni臋 funkcji spo艂ecznego wsp贸艂pracownika, nie jestem zatrudniona/zatrudniony w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze pos艂a do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o prac臋 ani nie 艣wiadcz臋 pracy na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
  5. nie wchodz臋 w sk艂ad organu partii politycznej reprezentuj膮cego parti臋 polityczn膮 na zewn膮trz oraz uprawnionego do zaci膮gania zobowi膮za艅,
  6. nie jestem zatrudniona/zatrudniony przez parti臋 polityczn膮 na podstawie umowy o prac臋 ani nie 艣wiadcz臋 pracy na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
  7. nie pe艂ni臋 funkcji z wyboru w zak艂adowej organizacji zwi膮zkowej ani zak艂adowej organizacji zwi膮zkowej sp贸艂ki z Grupy Kapita艂owej W臉GLOKOKS,
  8. moja aktywno艣膰 spo艂eczna lub zawodowa nie rodzi konfliktu interes贸w wobec dzia艂alno艣ci Sp贸艂ki, w szczeg贸lno艣ci nie uczestnicz臋 w sp贸艂ce konkurencyjnej jako wsp贸lnik sp贸艂ki cywilnej, sp贸艂ki osobowej, lub jako cz艂onek organu sp贸艂ki kapita艂owej, b膮d藕 nie uczestnicz臋 w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako cz艂onek organu.
 7. Ponadto kandydatka/kandydat zobowi膮zany jest do z艂o偶enia podpisanego o艣wiadczenia o wyra偶eniu zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydatki/kandydata dla cel贸w post臋powania kwalifikacyjnego zgodnie z Rozporz膮dzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os贸b fizycznych w zwi膮zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep艂ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og贸lne rozporz膮dzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016).
 8. Za艣wiadczenie o niekaralno艣ci z Krajowego Rejestru Karnego nie starsze ni偶 wystawione 03 czerwca 2024r.

Dokumenty potwierdzaj膮ce kwalifikacje kandydatki/kandydata przekazane wraz ze zg艂oszeniem do艂膮cza si臋 w orygina艂ach, odpisach albo kopiach po艣wiadczonych przez kandydatk臋/kandydata za zgodno艣膰 z orygina艂em. W takim przypadku, w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydatka/kandydat jest zobowi膮zany do przedstawienia na 偶膮danie Rady Nadzorczej orygina艂贸w lub urz臋dowych odpis贸w po艣wiadczonych przez siebie dokument贸w, pod rygorem wykluczenia z dalszego post臋powania kwalifikacyjnego.

W toku post臋powania kwalifikacyjnego kandydatka/kandydat mo偶e przedstawi膰 Radzie Nadzorczej dodatkowe dokumenty. Dokumenty z艂o偶one w j臋zyku obcym musz膮 zawiera膰 t艂umaczenie na j臋zyk polski przez t艂umacza przysi臋g艂ego.

Pisemne zg艂oszenie wraz z kompletem dokument贸w w zamkni臋tej kopercie z dopiskiem: 鈥濸ost臋powanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarz膮du EkoProHut Sp. z o.o. w Gliwicach, XI kadencji鈥 nale偶y sk艂ada膰 w terminie do dnia 18 czerwca 2024r. do godz. 15.00 roku w Biurze Obs艂ugi Zarz膮du Sp贸艂ki w Gliwicach ul. Metalowc贸w 6, I pi臋tro osobi艣cie, za po艣rednictwem upowa偶nionej osoby, lub przes艂a膰 drog膮 pocztow膮 na powy偶szy adres. Za dat臋 z艂o偶enia uwa偶a si臋 dat臋 wp艂ywu zg艂oszenia do Sp贸艂ki. Na kopercie zg艂oszenia nale偶y zamie艣ci膰 imi臋 i nazwisko kandydatki/kandydata.

Zg艂oszenia kandydat贸w niekompletne lub niespe艂niaj膮ce kt贸regokolwiek z wymog贸w okre艣lonych w niniejszym og艂oszeniu o post臋powaniu kwalifikacyjnym mog膮 zosta膰 odrzucone, a zg艂oszenia kandydat贸w z艂o偶one po up艂ywie terminu okre艣lonego dla ich przyjmowania nie podlegaj膮 rozpatrzeniu.

Podstawowe informacje o Sp贸艂ce obejmuj膮ce: aktualny odpis z rejestru przedsi臋biorc贸w Krajowego Rejestru S膮dowego, Umow臋 Sp贸艂ki, sprawozdanie finansowe za 2023 rok oraz F01 za okres od stycznia do kwietnia 2024 roku, kandydaci mog膮 uzyska膰 osobi艣cie w Biurze Obs艂ugi Zarz膮du Sp贸艂ki w Gliwicach ul. Metalowc贸w 6, I pi臋tro, w okresie od 11 czerwca 2024 roku do 18 czerwca 2024 roku, w godz. 08:00 鈥 14:00.

Otwarcie zg艂osze艅 i sprawdzenie ofert pod wzgl臋dem formalnym nast膮pi dnia 19 czerwca 2024r. o godz. 12:00.

Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami spe艂niaj膮cymi warunki formalne zawarte w og艂oszeniu, zostan膮 przeprowadzone w siedzibie Sp贸艂ki (Biuro Zarz膮du Sp贸艂ki EkoProHut Sp. z o.o. ul. Metalowc贸w 6, 44-109 Gliwice, pok. 16 tel. 32 234 72 09) w dniu 21.06.2024r. od godz. 10.00.

O miejscu i terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej, jak r贸wnie偶 o ewentualnej zmianie daty, miejsca lub godziny przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostan膮 powiadomieni poczt膮 elektroniczn膮 oraz telefonicznie pod numer kontaktowy wskazany w zg艂oszeniu. Niestawienie si臋 kandydata w oznaczonym terminie i miejscu na rozmow臋 kwalifikacyjn膮 oznacza rezygnacj臋 z udzia艂u w dalszym post臋powaniu kwalifikacyjnym.

W toku rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatk膮/kandydatem oceniana b臋dzie w szczeg贸lno艣ci:

 1. Wiedza o zakresie dzia艂alno艣ci Sp贸艂ki oraz o sektorze, w kt贸rym dzia艂a Sp贸艂ka, 
 2. Znajomo艣膰 zagadnie艅 zwi膮zanych z zarz膮dzaniem i kierowaniem zespo艂ami pracownik贸w,
 3. Znajomo艣膰 zasad funkcjonowania sp贸艂ek handlowych ze szczeg贸lnym uwzgl臋dnieniem sp贸艂ek z udzia艂em Skarbu Pa艅stwa, zasad wynagradzania w sp贸艂kach z udzia艂em Skarbu Pa艅stwa, ogranicze艅 prowadzenia dzia艂alno艣ci gospodarczej przez osoby pe艂ni膮ce funkcje publiczne,
 4. Do艣wiadczenie niezb臋dne do wykonywania funkcji cz艂onka Zarz膮du w sp贸艂ce kapita艂owej, szczeg贸艂owo okre艣lone w og艂oszeniu o wszcz臋ciu przedmiotowego post臋powania kwalifikacyjnego,
 5. Proponowana przez kandydatk臋/kandydata koncepcja pe艂nienia stanowiska,
 6. Wiedza w zakresie nadzoru w艂a艣cicielskiego i funkcjonowania grup kapita艂owych.

Je偶eli o stanowisko Prezesa Zarz膮du ubiega si臋 kandydatka/kandydat b臋d膮cy dotychczas Cz艂onkiem Zarz膮du EkoProHut Sp. z o.o., przedmiotem rozm贸w kwalifikacyjnych b臋dzie strategia rozwoju Sp贸艂ki, a Rada Nadzorcza oceniaj膮c kandydatk臋/kandydata b臋dzie bra艂a pod uwag臋 dotychczasowy okres pe艂nienia funkcji w Zarz膮dzie EkoProHut Sp. z o.o. oraz osi膮gni臋cia na zajmowanym stanowisku.

Sp贸艂ka nie ponosi 偶adnych koszt贸w kandydatki/kandydata zwi膮zanych z uczestnictwem w post臋powaniu kwalifikacyjnym.

Rada Nadzorcza zastrzega sobie mo偶liwo艣膰 zako艅czenia post臋powania kwalifikacyjnego w ka偶dym czasie bez podawania przyczyn i wy艂onienia kandydat贸w. Rada Nadzorcza powiadomi kandydat贸w o zako艅czeniu post臋powania kwalifikacyjnego za po艣rednictwem poczty elektronicznej.

Z Prezesem Zarz膮du EkoProHut Sp. z o.o. b臋dzie zawarta umowa o 艣wiadczenie us艂ug zarz膮dzania na czas pe艂nienia funkcji, z obowi膮zkiem 艣wiadczenia osobistego.

OBOWI膭ZEK INFORMACYJNY

Na podstawie art. 13 Rozporz膮dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os贸b fizycznych w zwi膮zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep艂ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og贸lne rozporz膮dzenie o ochronie danych), dalej 鈥濺ODO鈥, niniejszym informujemy, 偶e:

 1. Administratorem danych osobowych kandydat贸w jest EkoProHut Sp. z o.o. z siedzib膮 w Gliwicach przy ul. Anny Jagiellonki 45, 44-109 Gliwice (dalej: 鈥濧dministrator鈥).
 2. Z Referentem ds. Ochrony Danych kandydat mo偶e skontaktowa膰 si臋 korespondencyjnie na adres Administratora lub mailowo pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczy膰, konieczne jest w艂膮czenie w przegl膮darce obs艂ugi JavaScript.
 3. Dane kandydata b臋d膮 przetwarzane w celu przeprowadzenia post臋powania kwalifikacyjnego na okre艣lone w og艂oszeniu stanowisko, a podstaw臋 prawn膮 przetwarzania danych osobowych kandydata stanowi:
  1. wyra偶ona przez kandydata zgoda na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
  2. konieczno艣膰 podj臋cia dzia艂a艅 zmierzaj膮cych do ewentualnego zawarcia umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  3. realizacja obowi膮zk贸w przewidzianych przepisami prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
  4. realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora w postaci konieczno艣ci zapewnienia ochrony prawnej Administratora, w tym w szczeg贸lno艣ci obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 4. Odbiorcami danych osobowych kandydata mog膮 by膰: organy publiczne, udzia艂owcy EkoProHut Sp. z o.o., podmioty 艣wiadcz膮ce na rzecz Administratora us艂ugi hostingu i serwisu poczty elektronicznej i innych elektronicznych 艣rodk贸w komunikacji, a tak偶e system贸w informatycznych oraz podmioty prowadz膮ce dzia艂alno艣膰 pocztow膮 lub kuriersk膮.
 5. Dane osobowe kandydata b臋d膮 przechowywane na czas trwania post臋powania kwalifikacyjnego, a po tym czasie dane osobowe mog膮 by膰 przechowywane przez okres:
  1. niezb臋dny do wywi膮zania si臋 przez EkoProHut Sp. z o.o. z obowi膮zk贸w przewidzianych przepisami prawa,
  2. niezb臋dny do realizacji prawnie uzasadnionych interes贸w Administratora, wyra偶aj膮cych si臋 w zapewnieniu ochrony prawnej, tj. w szczeg贸lno艣ci do czasu przedawnienia ewentualnych roszcze艅.
 6. Kandydat posiada prawo 偶膮dania od EkoProHut Sp. z o.o. dost臋pu do danych, kt贸re go dotycz膮, ich sprostowania, usuni臋cia lub ograniczenia przetwarzania (w przypadku niepowo艂ania na okre艣lone w og艂oszeniu stanowisko kandydat mo偶e z艂o偶y膰 wniosek o pomini臋cie danych osobowych kandydata w udost臋pnianym akcjonariuszom Administratora protokole z post臋powania kwalifikacyjnego). Kandydat posiada prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
 7. Kandydat posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urz臋du Ochrony Danych Osobowych).
 8. Podanie przez kandydata danych osobowych jest dobrowolne, jednak偶e brak ich podania uniemo偶liwia wzi臋cie udzia艂u w post臋powaniu kwalifikacyjnym.
 9. W przypadku, gdy udzielono zgody na przetwarzanie danych osobowych, kandydatowi przys艂uguje prawo do cofni臋cia tej zgody w ka偶dym czasie. Wycofanie udzielonej zgody nie wp艂ynie na zgodno艣膰 przetwarzania z prawem, jakie mia艂o miejsce przed wycofaniem zgody (wycofanie zgody nie powoduje skutk贸w prawnych wstecz).
 10. Dane osobowe kandydata nie b臋d膮 przedmiotem proces贸w, w ramach kt贸rych mia艂oby doj艣膰 do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Pobierz tre艣膰 og艂oszenia 

Pobierz tre艣膰 uchwa艂y 

Grupa kapita艂owa


sidebar1

sidebar2